اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

کاتالوگ شرکت اندیشه نوین آب اوان , کاتالوگ گروه تجاری اوان

کاتالوگ شرکت اندیشه نوین آب اوان , کاتالوگ گروه تجاری اوان

آشنایی با شرکت اندیشه نوین آب اوان ، معرفی شرکت اندیشه نوین آب اوان

شرکت اندیشه نوین آب اوان در سـال 85 بـا هـدف گسـترش دانـش و فرهنـگ ترویـج کالای بـا کیفیـت و بومـی سـازی و گسـترش تکنولــوژی هــای حــوزه صنعــت آب و تاسیســات و رونــق بیشــتر تولیــد داخلــی پــا بــه عرصــه نهــاد. ایــن مجموعــه بــا تکیـه بـر تـوان مهندسـی متخصصـان خـود و اسـتفاده از توانایـی برتریـن شـرکت هـای ایـران در زمینـه هـای شیرآلات و تجهیـزات آبرسـانی، پمـپ، الکتروموتـور، کنتورهـای هوشـمند، لولـه و اتصالات و .... حضـوری متفـاوت در ایـن عرصـه را تجربـه کـرده اسـت؛ بـا بهـره گیـری از سـابقه و تجربـه حضـور در بازارهـای کشـورهای همسـایه و حضـور در نمایشـگاه هــای بیــن المللــی، هــم اکنــون اندیشه نوین آب اوان حضــور در بازارهــای بــزرگ بیــن المللــی را در برنامــه کوتــاه مـدت و افـق نزدیـک خـود مـی بینـد.  اندیشه نوین آب اوان مدیریــت منابــع انســانی خــود را بــر پایــه جــذب نیروهــای متخصــص، جــوان و خــلاق بنــا نهــاده و بــرآن اســت تــا بــا آمــوزش مســتمر نیروهــای انســانی خــود، صنعــت کشــور را در بهــره گیــری از کاربــرد هــای مبتکرانــه خـود یـاری رسـاند. شایسـتگی محـوری اندیشه نوین آب اوان قیمـت مناسـب و کیفیـت بـالای محصـولات، تخصـص مرتبـط نیـروی انسـانی ایـن مجموعـه بـا صنعـت آب و تاسیسـات، و خدمـات مشـاوره فنـی مـی باشـد. در اوان مهندسـان مکانیک در حـوزه ی مشـاوره تخصصـی و طـرح و توسـعه فعالیـت داشـته و گروهـی از مهندسـان صنایـع سـازماندهی و پشـتیبانی فعالیـت هـای مهندسـی را بـر عهـده داشـته و کارمنـدان سـتادی پشـتیبانی فرایندهـای فـروش را تسـهیل مـی نماینـد. رضایـت تعـداد فراوانـی از کارفرمایـان، سـازمان هـای دولتـی و اشـخاص حقیقـی و حقوقـی گـواه بـر کارنامـه درخشـان اوان بـوده و ایـن مجموعـه از طریـق همـکاری و تعامـل بـا برندهـای خـوش نامـی همچـون میـراب، پمپیـران، موتـوژن، ابــارا، ایــران مــدار، پلیــرود و ... توانســته اســت ارزش افــزوده جدیــدی بــرای مشــتریان خــود فراهــم نمایــد و باعــث آســودگی خاطــر آنــان گشــته اســت.

کاربر گرامی با کلیک بر روی آیکون زیر می توانید به کاتالوگ رنگی شرکت اندیشه نوین ٖآب اوان دسترسی داشته باشید

 

دانلود کاتالوگ