اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

اندازه گیری آبدهي پمپ و جزئیات دیگر آن، دبی پمپ ، آبدهی چیست

اندازه گیری آبدهي پمپ و جزئیات دیگر آن، دبی پمپ ، آبدهی چیست

آبدهی چیست ؟ آشنایی با مفهموم آبدهی پمپ ، معنی آبدهی (دبی) پمپ

آبدهی به آن مقداری از سیال گفته می شود که در واحد زمان از سطح مقطع مشخصی عبور می کند، اگر مقدار ماده براساس جرم باشد، به آن دبی جرمی و اگر براساس حجم باشد، دبی حجمی گویند. آبدهی پمپ یک کمیت فیزیکی است که نتیجة جاری شدن سیال می باشد.  جریان پذیری از جمله خواص ذاتی سیال ها و تفاوت آنها با جامدات به شمار می رود.  این خاصیت سبب آسانی انتقال آنها از محلی به محل دیگر می باشد. در بسیاری از صنایع و کاربردهای فنی، دانستن میزان دقیق یک جریان عبوری سیال  )مایع یا گاز(  در واحد زمان از یک لوله یا دیگر تجهیزات، لازم است.

آبدهی پمپ

 

محاسبه آبدهي به روش مستقيم حجمي :

دراین روش از طريق اندازه‌گيري زمان لازم براي پر شدن یک ظرف مثلاً يك بشكه 220 ليتري انجام مي‌شود. اگر آبدهي زياد باشد احتمال خطاي اندازه‌گيري تا 30% وجود دارد.

اندازه گیری آبدهی پمپ به روش حجمی : بیشتر برای چاههایی که دارای آبدهی کمتری میباشنداستفاده می شودوروش کار به این صورت است که ظرف مناسبی با حجم مشخص را در مسیر لوله خروج آب گرفته وهمزمان، زمان پر شدن ظرف اندازه گیری میشود ونحوه محاسبه دبی به صورت زیر انجام میگیرد :

   Q = V/t

       Q                       آبدهی لیتردرثانیه

       V                       حجم ظرف به لیتر

        t                       زمان پر شدن ظرف به ثانیه

 

در این روش برای بالا بردن دقت اندازه گیری لازم است اندازه ای کار چندبارتکرارشود ومتوسط اندازه گیریها ثبت گردد.

اندازه گیری به روش جریان آب درکانال :

 در صورتیکه چاه دارای لوله خروجی مناسبی برای اندازه گیری نباشد میتوان با هدایت جریان آب به داخل یک آبراهه یاکانال با محاسبه سطح مقطع کانال واندازه گیری سرعت جریان آب به وسیله یک جسم شناور را به روش زیر محاسبه نمود : 

  Q = S×v×0. 8

                         Q                                   آبدهی لیتردرثانیه    

                         S                                    سطح مقطع کانال سانتیمتر مربع

                         V                                   سرعت حرکت آب سانتیمتر درثانیه

                       0.8                                   ضریب سطحی بودن سرعت حرکت آب

اندازه گیری آبدهي در لوله‌هاي افقي آبده بوسيله خط‌ كش جت :

در اين روش از يك گونياي فلزي يا چوبي مدرج به شكل L استفاده مي‌كنند. بازوي كوتاه آن به طول ثابت 12 اينچ يا 48/30 سانتي‌متر و بازوي بلند آن بطول 1 تا 5/1 متر است. براي اندازه‌گيري ميزان آبدهي، بازوي بلند را روي لوله آبده افقي طوري قرار مي‌دهيم كه نوك بازوي كوتاه آن با سطح آبي كه از لوله بيرون مي‌ريزد مماس گردد. مقدار پرش آب برحسب سانتیمتر اندازه گیری وطبق فرمول تجربی زیر دبی محاسبه میگردد :

   Q =K×L×D² × x/y 

       Q       آبدهی برحسب لیتردرثانیه                          K                       ضریب لوله آبده 

         D              قطر لوله آبده به اینچ                           L               پرش آب به سانتیمتر

            X            قسمت آبدارلوله                                   Y               کل لوله آبده    

 توضیح اینکه در صورتیکه بخشی از لوله خالی باشد باید به همان اندازه یه طول بازوی کوتاه اضافه شودبه دلیل اینکه یکی ازشروط این فرمول تجربی قرارگرفتن بازوی بلند جت برروی سطح آب می باشد که درصورت خالی بودن قسمتی از لوله قراردادن جت داخل لوله وروی آب امکان پذیر نیست وباید به اندازه قسمت خالی به بازوی کوتاه اضافه شود.  

 

اندازه گیری آبدهي در لوله‌هاي قائم :

چنانچه لوله آبده به حالت قائم و پر از آب باشد ارتفاع جهش آب از دهانه خروجي آن را اندازه‌گيري نموده و با استفاده فرمول زیر آبدهی چاه محاسبه میگردد :

فرمول محاسباتي آبدهي در اين حالت عبارتست از :

 

Q = K× D² × √ H 

 

در اين فرمول K ضريب ثابت معادل 2227/0 ، D قطر لوله آبده به اينچ، H ارتفاع پرش قائم آب از دهانه لوله به سانتي‌متر و Q ميزان آبدهي بر حسب ليتر در ثانيه مي‌باشد.

اندیشه نوین آب اوان با بهره گیری از نیروهای متخصص و مهندسین مکانیک خبره در خصوص کیفیت و دقت در انتخاب آبدهي و هد پمپ های پمپیران ارائه شده توسط این مجموعه تضمین لازم را به مشتریان خود ارائه می نماید.