اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، اندیشه نوین آب اوان

روش نصب شیر ویفری میراب

روش نصب شیر ویفری میراب

روش نصب شیر ویفری میراب

۱- شیر ویفری را بین دو فلنج قرار دهید. باید توجه داشت که این شیرها نیاز به واشر آببندی(گسکت) ندارندواستفاده از واشر آببندی عملکرد شیر را مختل می نماید.
۲- فلنج ها را پس از میزان کردن شیر با چهار عدد پیچ و مهره قدری محکم نمایید.
۳- فلنج ها را به لوله نقطه نقطه جوش نمایید.
۴- شیر ویفری را بین دو فلنج خاج نمایید.
۵- فلنج ها را به طور کامل به لوله جوش نمایید.
۶- پس از سرد شدن فلنج ها شیر را بین آنها قرار دهید.در این حالت شیر باید به آسانی باز وبسته شود.برای آنکه لاستیک آببندی صدمه نبیند قدری آنها را در حالت باز نگه دارید.
۷- شیر ویفری را بین دو فلنج میزان نموده وچهار عدد پیچ را ضربدری بسته وآنها را قدری سفت نمایید.
۸- بقیه پیچ ومهره را بسته آنها را بطور ضربدریسفت نمایید.
۹- شیر را چند بار باز وبسته نمایید واز راحت باز وبسته شدن آن و گیر نکردن پروانه به لوله اطمینان حاصل نمایید. در این حالت قدری پروانه را باز نگه دارید.

 


کلینیک تخصصی آب اوان  /   نماینده رسمی شرکت میراب