اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

قزوین، بلوار نوروزیان
‌ نبش حکمت ۲۰ . پلاک ۱۳۸ طبقه ۳ واحد ۷

تماس : ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۶ ۰۲۸۳۳۶۸۵۷۵۵
info[at]evanab.com

روش نصب شیر ویفری میراب ، آشنایی با شیر ویفری اهرمی

روش نصب شیر ویفری میراب ، آشنایی با شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی میراب، آشنایی با روش نصب و راه اندازی شیر ویفری اهرمی میراب

شرح محصول

شیر ویفری اهرمی میراب یکی از پر کاربردترین و متداولترین شیرآلات صنعتی است که به طور عمومی در سرویس های قطع و وصل استفاده می شود البته با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به هیدرولیک سیال به طور محدود می تواند جهت کنترل سیالات مورد استفاده قرار گیرد.

روش نصب شیر ویفری اهرمی میراب

 • شیر ویفری اهرمی را بین دو فلنج قرار دهید. باید توجه داشت که این شیرها نیاز به واشر آببندی(گسکت) ندارندواستفاده از واشر آببندی عملکرد شیر را مختل می نماید.
  ۲- فلنج ها را پس از میزان کردن شیر با چهار عدد پیچ و مهره قدری محکم نمایید.
  ۳- فلنج ها را به لوله نقطه نقطه جوش نمایید.
  ۴- شیر ویفری اهرمی را بین دو فلنج خاج نمایید.
  ۵- فلنج ها را به طور کامل به لوله جوش نمایید.
  ۶- پس از سرد شدن فلنج ها شیر را بین آنها قرار دهید.در این حالت شیر باید به آسانی باز وبسته شود.برای آنکه لاستیک آببندی صدمه نبیند قدری آنها را در حالت باز نگه دارید.
  ۷- شیر ویفری اهرمی را بین دو فلنج میزان نموده وچهار عدد پیچ را ضربدری بسته وآنها را قدری سفت نمایید.
  ۸- بقیه پیچ ومهره را بسته آنها را بطور ضربدریسفت نمایید.
  ۹- شیر ویفری اهرمی را چند بار باز وبسته نمایید واز راحت باز وبسته شدن آن و گیر نکردن پروانه به لوله اطمینان حاصل نمایید. در این حالت قدری پروانه را باز نگه دارید.

در شکل زیر روش نصب شیر ویفری اهرمی میراب به صورت تصویری نمایش داده شده است

 

نصب شیر ویفری میراب1

 

1نصب شیر ویفری 2

 

شرایط محل نصب شير ویفری اهرمی میراب

فضای کافی برای نصب، نگهداری، تعميرات و بازرسی عملکرد شير در نظر گرفته شود

توصيه می گردد شير حداقل در فاصله 3 تا 4 برابر قطر خط لوله از محل نصب زانویی، سه راهی و صافی نصب شود.

در زمان نصب و تعميرات شير بایستی محل نصب دارای نور کافی و مناسب باشد

لوله ها باید دارای ساپورت مناسب باشد تا نيروی اضافی به شير وارد نشود.

شير ویفری اهرمی نباید در موقعيتی نصب شود که در معرض نيرو و ارتعاشات خارجی قرار داشته باشد

در صورتيکه شير ویفری اهرمی در فضای آزاد نصب می شود بایستی در برابر تاثيرات مستقيم جوی محافظت گردد.

شرح عملکرد شیر ویفری اهرمی

از طریق چرخش اهرم یا فلکه گيربکس در جهت عقربه های ساعت، پروانه 90 درجه می چرخد و شير از حالت باز کامل به بسـته کامـل تغيير وضعيت می دهد.

 لاستیک آب بندی روی سطح داخلی بدنه شير ویفری اهرمی نصب می شود و قسمتی از پيشانی شير را پوشش می دهد بنابراین نقش واشر آببنـدی را ایفا کرده و نيازی به استفاده از گسکت بين شير و فلنج خط لوله نمی باشد

در ســایزهای تــا 200 ميليمتــر شــفت بصــورت دو تکــه و بــرای ســایزهای بالاتر بصــورت یــک تکــه طراحــی و ســاخته مــی شــود. در سایزهای 200 ميليمتر به بالا، اتصال شفت و پروانه توسط پين شيب دار (مخروطی)انجام می گيرد

یاتاقـان بنـدی شـفت هـا توسـط بـوشهـایی انجـام مـی گيـرد کـه از جـنس تفلـون خـود روانکـار یـا آلومينيـوم-برنـز مـی باشـد. آب بندی شفت ها نيز توسط اورینگ صورت می گيرد.