اندیشه نوین آب اوان | نماینده پمپیران

ایران ، قزوین
بلوار اسد آبادی، اندیشه نوین آب اوان

دستورالعمل نگهداری، نصب  شیر فشارشکن میراب

دستورالعمل نگهداری، نصب شیر فشارشکن میراب

دستورالعمل نگهداری ، نصب و بهره برداری شیر فشار شکن میراب

۱ – شرح وظیفه
شیر فشارشکن تولیدی شرکت میراب از نوع بشقابی ، دیافراگسی ، مجهز به پایلوت بوده و دارای عملکرد هیدرولیکی می باشد . این شیر بدون وابستگی به مقدار جریان عبوری ، فشار متغییر ورودی را به فشار ثابت و کمتر در قسمت خروجی تبدیل می نماید. در صورتی که هیچ گونه برداشتی در قسمت پایین دست شیر انجام نشود ، شیر کاملا بسته می شود . در این حالت فشار پایین دست ، به اندازه فشار تنظیم شده خواهد بود.
شیر فشار شکن میراب از دو قسمت شیر اصلی و مدار فرمان تشکیل شده است.
شیر اصلی تشکیل شده است از : بدنه(۱) ، درپوش(۲) ، مجموعه متحرک دیسک(۳) ، دیافراگم(۴) ، سیت آب بندی(۵)

توسط نیروی فنر و وزن مجموعه متحرک دیسک ، شیر اصلی در حالتی که فاقد فشار است در وضعیت بسته قرار می گیرد.


نقاط مختلف شیرآلات تحت فشارهای زیر قرار دارد :
A فشار بالا دست
B فشار پایین دست
C فشار کنترل

۲-۱ نگهداری درانبار
– شیر بایدقبل ازنصب حتی المکان بابسته بندی کارخانه نگهداری شود
– شیردرمحل خشک ودورازتابش خورشیدوعاری از گردوغبارنگهداری شود

 

۲- نصب شیر فشارشکن
شیررا از بسته بندی جدا نموده ولوله رابازرسی کرده وداخل آن را ازوجود اشیاء احتمالی پاک نمایید .
توجه : جهت فلش جریان روی شیر باید ، با جهت جریان درلوله هماهنگی داشته باشد .
- اختلاف فشاربین بالادست وپایین دست شیرباعث ایجاد نیروبه جلومی گردد ، لذادراینجا تقویت و پشتیبانی لوله ضروری است .
- دراطراف شیرباید فضای کافی جهت مانوروانجام تعمیرات احتمالی وجود داشته باشد .
- درصورت نصب شیردرفضای آزادبایدازتاثیرمستقیم عوامل جوی جلوگیری کرد
- درموقع نصب،فاصله دو فلنچی که شیر بین آنها قرارمی گیرد حداقل۲۰mm بیشتر ازطول کل شیر باشد تاهنگام قرارگرفتن سطوح پیشانی ، شیر صدمه ندیده وجابرای قرارگرفتن گاسگیت ها وجود داشته باشد .
- فلنچ لوله ها باید نسبت به یکدیگر موازی ودریک امتداد باشند .
- پیچ ها باید یکنواخت وبطور صلیبی محکم نمود .
1)  شیر قطع و وصل
2) صافی(حداکثر مش۲mm)
3) شیر فشارشکن
4) قطعه قابل اتصال
5) شیر هوا

تذکر:  درموقع نصب دو عدد شیر فشارشکن بطور موازی درمداربای پاس شیرآلات زیر باید نصب شود .
- دربالادست یک شیر قطع ووصل ویک عددصافی
- درپایین دست یک قطعه جداکننده ویک عدد شیر قطع و وصل
درمواقعیکه برای ایجاد اختلاف فشارزیاد ازدوعدد فشارشکن استفاده می کنند می توانید آنها رابلافاصله بهم وصل نمائید.